آموزش KVKK برای کارمندان شهرداری
آموزش داده شده در سالن اجتماعات شهرداری سردیوان مطابق با قوانین فاصله اجتماعی ، معاون دانشکده حقوق دانشگاه ساکاریا توسط اعضای عضو دانشکده Sezercan Bektaş برای افسران موجودی داده از شهرداری Serdivan برگزار شد. به عنوان بخشی از آموزش برای افزایش آگاهی از قانون محافظت از اطلاعات شخصی ، استفاده و محافظت از رمزهای عبور کاربر ، “داده های شخصی چیست؟ “اصول اساسی برای پردازش اطلاعات شخصی چیست؟” ، “تعهد پردازش داده های شخصی طبق اصول اساسی” ، “فرایندهای نقض امنیت اطلاعات و مداخلات برای نقض”.