اولین سگ مخدر پلیس Sakarya EVA ، ترکیه – بنزین خالص
برای پخش فیلم ، روی پخش کلیک کنید

وی به دلیل کار موفق در دپارتمان کنترل مواد مخدر در وزارت کشور اداره کل امنیت در دسامبر سال 2020 اولین نفر شد.
سگ پلیس مخدر EVA ، نژاد بلژیکی مالینوی ، 5 ساله.