تاریخ کنگره AK Party Sakarya – Net Gaste اعلام شدتعیین تاریخ کنگره استان ساکاریا حزب AK رئیس جمهور فعلی استان ، یونس تور ، که تاریخ کنگره را در حساب کاربری خود در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشت ، گفت: “ما با گفتن” # InanandýnYoldaYürü “قدم های محکمی در جهت اهداف 2023 خود بر می داریم. . از عبارات استفاده می کند