رویدادی در بیمارستان دولتی تاراکلی – Net Gasteروی عکس آلبوم خبر کلیک کنید

در مرکز منطقه تاراکلى ، پوسترها را در مکانهائى که توسط کارمندان بیمارستان دولتى در معرض دید عموم قرار دارد ، آویزان کردند تا توجه مردم را به هفته سل معطوف سازد و آنها را در معرض بیماری قرار دهد.

مشخص شد که همه گیری ها و ارائه های مختلف در حال انجام نیست.

خبر: یوسف ایزتین کیومورچو